Kierownik budowy

Świadczymy usługi w zakresie kierowania budową jako Kierownik Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Naszą specjalizacją są budynki w standardzie energooszczędnym, pasywnym.

Prawidłowo wykonany budynek jest zwieńczeniem całego procesu budowlanego.

Kiedy potrzebny jest Kierownik Budowy?

Kierownik budowy jest niezbędny przede wszystkim w przypadku planowania rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Istnieją także przedsięwzięcia realizowane na podstawie zgłoszenia, do których wykonania niezbędny jest Kierownika Budowy.

Konieczność zatrudnienia Kierownika Budowy wynika również często wprost z wytycznych ujętych w pozwoleniu na budowę wydanym przez organ do tego upoważniony.

Jakie są obowiązki Kierownika Budowy?

Obowiązki Kierownika Budowy określa art 22. Prawa Budowlanego (Dz.U.2020.0.1333 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych obowiązków należy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

 • prowadzenie dokumentacji budowy;

 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

  • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach szczegółowych określonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa;

 • wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym

 • zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;

 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 1 pkt 2.

Jakie są prawa Kierownika Budowy?

Prawa kierownika budowy określa art. 23 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – z późniejszymi zmianami)

Do podstawowych praw należy:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zwracamy uwagę na wszystkie detale.

Naszą specjalizacją jest budownictwo energooszczędne, w tym pasywne. Dbamy o każdy detal. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które pozwala na nadzór nad realizowaną inwestycją w sposób kompleksowy.

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.